ตรวจสอบปั้นจั่น

ความหมายของการตรวจสอบปั้นจั่น การทดสอบปั้นจั่น หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบ

ทำไมต้องมีการตรวจสอบปั้นจั่น หรือทดสอบปั้นจั่นด้วย ซึ่งกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ในปี พ.ศ. 2552 วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า ปั้นจั่น หมายถึงอะไร การตรวจสอบและการทดสอบ คืออะไร และไปดูกันว่าหลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นนั้นมีอะไรบ้าง 

ปั้นจั่น หมายถึง เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของในลักษณะแขวนลอยตามแนวราบได้ นอกจากนั้นก็ยังหมายถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย 

การทดสอบปั้นจั่น หมายถึง การตรวจสอบและทดลองใช้งานชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือกลไกในการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อความถูกต้อง ดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรเครื่องกล 

การตรวจสอบปั้นจั่น หมายถึง การตรวจพิจารณาความเรียบร้อยของกลไกการทำงานหรือชิ้นส่วนของเครื่องจักรปั้นจั่นและหม้อน้ำเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือของผู้ผลิต 

นายจ้างจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสอบปั้นจั่นและทดสอบปั้นจั่นตามรายละเอียดคุณลักษณะและคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบและการทดสอบ ซึ่งต้องมีลายมือชื่อวิศวกรรับรองด้วยเก็บไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานสามารถใช้ตรวจสอบได้ 

หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น 

ตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นมีดังนี้ 

  • ความถี่ในการตรวจสอบปั้นจั่นหรือทดสอบปั้นจั่น กฎหมายได้กำหนดความถี่ในการตรวจสอบปั้นจั่นหรือทดสอบปั้นจั่นเป็นระยะเวลาที่แน่นอนคือให้ตรวจทุกๆ 3 หรือ 6 เดือนหรือตรวจปีละครั้ง โดยพิจารณาตามประเภทและลักษณะของงาน ซึ่งแยกออกเป็นปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างและปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ ตามพิกัดยกอย่างปลอดภัยของผู้ผลิตที่กำหนด 
  • หากปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้างเกิน 3 แต่ไม่ถึง 50 ตัน ตันให้ทดสอบทุก 3 เดือน แต่ถ้าไม่ถึง 3 ตันให้ทดสอบทุก 6 เดือน สำหรับปั้นจั่นที่ใช้ในงานอื่นๆ ให้ทดสอบปีละครั้ง อย่างไรก็ตาม ปั้นจั่นที่หยุดใช้งานนานเกิน 6 เดือนก่อนนำมาใช้งานต้องมีการทดสอบใหม่ทุกครั้ง 

การทดสอบรับน้ำหนัก 

  • ปั้นจั่นใหม่ที่ขนาดไม่เกิน 20 ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1 เท่าและไม่เกิน 1.5 เท่าของพิกัดการยกที่ปลอดภัย ส่วนปั้นจั่นที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 ตันแต่ไม่เกิน 50 ตันให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 5 ตันจากพิกัดยกอย่างปลอดภัยและปั้นจั่นที่ใช้งานแล้วให้ทดสอบการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่าของน้ำหนักที่ใช้งานจริงและไม่เกินพิกัดการยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนด 

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ความหมายของการตรวจสอบปั้นจั่น การทดสอบปั้นจั่นและหลักเกณฑ์หรือวิธีการในการทดสอบ เชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ผลิตไม่ได้มีการกำหนดพิกัดการยกที่ปลอดภัยไว้ ก็สามารถให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กำหนดแทนได้